CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

NADZÓR BUDOWLANY

Na bazie swych kompetencji i doświadczenia RESUME prowadzi nadzory budowlane. Sprawne zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowej realizacji oraz późniejszej eksploatacji obiektu. Rzetelnie prowadzony projekt to nie tylko właściwy dobór zespołu specjalistów oraz proces nadzoru. To także precyzyjne monitorowanie terminowości prac, dyscypliny budżetowej oraz zagwarantowanie inwestorowi bezpośredniemu – na każdym etapie realizacji inwestycji – pełnego i aktualnego zestawu informacji o projekcie.

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy wyręczamy inwestora bezpośredniego w całym lub częściowym procesie inwestycyjnym, angażując swoją wiedzę, doświadczenie i czas. Inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do: przejęcia na siebie jego obowiązków, wynikających z umowy o roboty budowlane; reprezentowania go wobec osób trzecich; czuwania nad terminowym przebiegiem prac; realizacją poszczególnych etapów budowy; weryfikacji jakości wykonanych działań i zgodności ich z normami. Jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora

Inspektor nadzoru

Jako inspektor nadzoru sprawujemy kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Udzielamy inwestorowi wskazówek i konsultacji przy odbiorach i zatwierdzaniu poszczególnych etapów budowy oraz sprawdzaniu jakości wykonywanych robót.

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie